Menu
RSS
Επικεφαλίδες:

Όσα δεν γνωρίζουμε για το ασφαλιστικό (σχετικά με το νόμο Σιούφα)

Όσα δεν γνωρίζουμε για το ασφαλιστικό (σχετικά με το νόμο Σιούφα)

To 2010  είναι έτος νέων "μεταρρυθμίσεων" του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι μεταρρυθμισεις αυτές, οι οποίες  ξεκίνησαν το 1992 με το νόμο Σιούφα, συνέχισαν με το νόμο Ρέππα και προχώρησαν με το νόμο Πετραλιά, ενώ είχαν ως διακηρυγμένο στόχο την εξασφάλιση της βιώσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων, οδήγησαν στα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή τη δραματική μειώση των αποθεματικών τους και τη διόγκωση των ελλειμμάτων τους. Τίθεται λοιπόν εύλογα το ερώτημα, μήπως  οι "μεταρρυθμίσεις" των τελευταίων είκοσι χρόνων είναι τελικά  η αιτία και όχι η λύση της κακοδαιμονίας του ασφαλιστικού μας συστήματος;

Τον προβληματισμό αυτό θέτει και το  παρακάτω κείμενο που κυκλοφόρησε   σε φυλλάδιο τον Ιανουάριο του 2008 από την "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ " με τον τίτλο "ΟΣΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ"  και    το οποίο παραθέτουμε ολόκληρο εν όψει των νέων (άγνωστων ακόμη) "μεταρρυθμίσεων" που περιμένουμε τη νέα χρονιά.

 

Η ενοποίηση των "ευγενών ταμείων", μεταξύ των οποίων η κυβέρνηση τοποθετεί το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά, προβλέπεται να είναι το κύριο ζήτημα που θα μας απασχολήσει το έτος 2008, καθώς στην εν λόγω "ασφαλιστική μεταρρύθμιση" έχει ήδη αντιταχθεί η ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας.

Παρά τη σοβαρότητα όμως του ζητήματος, οι περισσότεροι δικηγόροι (και κυρίως οι νέοι ) γνωρίζουν ελάχιστα.......................

για το καθεστώς που διέπει την ασφάλιση – συνταξιοδότησή τους, όπως επίσης γνωρίζουν ελάχιστα για την κατάσταση του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά.

Για το λόγο αυτό, χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση επιστημονικής ανάλυσης, αλλά ως έναυσμα για την περαιτέρω ενημέρωσή μας από τους αρμόδιους και γνώστες του εν λόγω αντικειμένου, παραθέτουμε βασικά σημεία των αλλαγών που επήλθαν στην ασφάλιση μας και στο Ταμείο Νομικών από το 1992 μέχρι σήμερα:

Α. Νόμος 2084/1992 (Νόμος Σιούφα)

1. Ο νόμος αυτός εισήγαγε τη διάκριση ανάμεσα σε "νέους" και "παλαιούς" ασφαλισμένους.

Ως νέους ασφαλισμένους προσδιορίζει (άρθρο 43 παρ. 1) ".....τους ασφαλισμένους που υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης από 1.1.1993 και μετά...." (άρθρο 43 παρ. 1), ενώ κατ’ αντιδιαστολή, στην κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων ανήκουν όσοι ασφαλίσθηκαν σε ανάλογους φορείς ή το Δημόσιο μέχρι 31.12.1992.

2. " Παλαιοί ασφαλισμένοι" (έναρξη ασφάλισης μέχρι 31.12.1992).

Με τις διατάξεις του νόμου αυτού επήλθε (α) αύξηση χρόνου ασφαλίσεως (β) αύξηση της ηλικίας συνταξιοδοτήσεως και (γ) καθορισμός νέων προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως (βλ. αναλυτικά ΜΕΛΕΤΗ υπό Γ. Ψηλού ΔΕΝ 2000.354).

3. "Νέοι ασφαλισμένοι" (έναρξη ασφάλισης από 1.1.1993)

(α) Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες (άρθρο 22 παρ. 3), οι οποίες ορίσθηκαν με το Π.Δ. 123/1993. Τα ποσά των ασφαλιστικών αυτών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται κάθε φορά βάσει του ποσοστού αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, αρχής γενομένης από 1.1.1993. Το έτος 2007 η 1η ασφαλιστική κατηγορία ανήλθε στο ποσό των 659,95 ευρώ.

(β) Το ποσοστό εισφοράς κύριας ασφάλισης (Τ.Ν) ορίσθηκε σε 30% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών και βαρύνει κατά 20% τους ίδιους τους ασφαλισμένους και κατά 10% το κράτος (άρθρο 22 παρ. 1), ενώ το ποσοστό εισφοράς σε φορείς επικουρικής ασφάλισης (ΚΕΑΔ) ορίσθηκε σε ποσοστό 6%, το οποίο βαρύνει καθ’ ολοκληρίαν τον ασφαλισμένο.

(γ) Η μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας που χορηγείται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα (Τ.Ν) συνίσταται σε ποσοστό 1,714% επί των ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας (άρθρο 29 παρ. 1), ενώ το ποσό της πλήρους μηνιαίας σύνταξης που χορηγείται από φορέα επικουρικής ασφάλισης (ΚΕΑΔ) για χρόνο ασφάλισης 35 ετών σε 20% των ασφαλιστικών κατηγοριών. Για χρόνο δε ασφάλισης μικρότερο ή μεγαλύτερο των 35 ετών, το ποσοστό αυτό μειώνεται ή αυξάνεται κατά 1/35 για κάθε επί έλαττον ή επιπλέον έτος ασφάλισης (άρθρο 34).

4. Βάσει των παραπάνω επισημαίνουμε :

(i) Ότι οι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993, καταβάλλοντας το ίδιο σχεδόν ποσό εισφορών με τους "παλαιούς ασφαλισμένους" για την 1η ασφαλιστική κατηγορία μετά από 35 έτη υπηρεσίας θα δικαιούνται σύνταξης που μετά βίας θα ανέρχεται στο 1/3 της συντάξεως που δικαιούνται οι παλαιοί ασφαλισμένοι.

Παράδειγμα:

1η ασφαλιστική κατηγορία έτους 2007 : 659,95 ευρώ

Μηνιαία εισφορά Τ.Ν 131,99 ευρώ (659,95 Χ 20%) (άνω πενταετίας)

Μηνιαία εισφορά ΚΕΑΔ 39,60 ευρώ (659,95 Χ 6%)

 Ποσό σύνταξης Τ.Ν.: 659,95 ευρώ Χ 1,714% Χ 35 έτη υπηρεσίας = 395,90 ευρώ

(Ασφαλιστική κατηγορία Χ 1,714% Χ έτη υπηρεσίας)

 Ποσό σύνταξης ΚΕΑΔ : 659,95 Χ 20% = 131,99 ευρώ

(Ασφαλιστική κατηγορία Χ 20%)


(ii) Oτι τα παραπάνω ποσά σύνταξης είναι αβέβαια, καθώς το Κράτος δεν έχει μέχρι σήμερα καταβάλει στο Ταμείο Νομικών τη συμμετοχή του στην ασφάλιση των ασφαλισμένων από 1.1.1993 . Σύμφωνα δε με την από 23.11.2007 επιστολή του Προέδρου της Ολομελείας των Δικηγορικών Συλλόγων, Δ. Παξινού η οφειλή του κράτους υπερβαίνει σήμερα τα 100.000.000 ευρώ.

Β. ΛΑΦΚΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

Μολονότι το Κράτος δεν εκπληρώνει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προς το Τ.Ν και τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 και εφεξής, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει τεράστια ποσά από το Τ.Ν και το Τ.Π.Δ.Π. προς στήριξη των ελλειμματικών ασφαλιστικών ταμείων, μέσω του ΛΑΦΚΑ (Λογαριασμός Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης)

Ο Λογαριασμός Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ) συστάθηκε με το άρθρο 67 ν. 2084/1992 με σκοπό την οικονομική ενίσχυση ελλειμματικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Δυνάμει δε του άρθρου 61 του ίδιου νόμου προικίσθηκε με εφάπαξ εισφορά 10% επί των κατά την 31.12.1991 κατατεθειμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα χρηματικών διαθεσίμων των ασφαλιστικών φορέων υπέρ των οποίων έχουν θεσπιστεί κοινωνικοί πόροί σύμφωνα με το άρθρο 59 του νόμου αυτού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά.

Επιπλέον, ως πόροι του παραπάνω λογαριασμού ορίσθηκαν οι κοινωνικοί πόροι που εισπράττονται από φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά το ποσό που υπερβαίνουν το ύψος των κατά το έτος 1992 βεβαιωθέντων εσόδων. Σύμφωνα δε με την από 29.11.2007 επιστολή του Προέδρου της Ολομελείας των Δικηγορικών Συλλόγων, Δ. Παξινού προς τον Υπουργό Απασχόλησης, το Τ.Ν έχει καταβάλει σημαντικά ποσά υπέρ του ΛΑΦΚΑ, τα οποία σήμερα ανέρχονται στο ποσό των 10.000.000 ευρώ το χρόνο, όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό του Τ.Ν. έτους 2007.

(Mε το άρθρο 2 παρ. 3 – 5 ν. 3408/2005 ορίσθηκε η επιστροφή μόνο των ποσών της ειδικής μηνιαίας εισφοράς υπέρ του ΛΑΦΚΑ που παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις των συνταξιούχων φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 ν. 2084/1992, χωρίς να θίγονται οι λοιπές διατάξεις που διέπουν τον λογαριασμό αυτό.)

Tέλος επισημαίνουμε ότι ο ΛΑΦΚΑ στήριξε ανεπιτυχώς τους ελλειμματικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης μέχρι σήμερα, ενώ αντιθέτως στήριξε επιτυχώς την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης (ο ΛΑΦΚΑ επιβαρύνθηκε με ποσό 22.351.870 ευρώ για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις των υπαλλήλων της ΕΡΤ τα έτη 2000 έως 2003 κατά την περίοδο διοίκησης της από τον Πάνο Παναγιώτου).

Γ. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1. Το σχέδιο της Κυβέρνησης για την ενοποίηση σε ενιαίο Οργανισμό του Ταμείου Νομικών (Τ.Ν) , του Ταμείου Ασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ), του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε), του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Υπουργό Απασχόλησης στη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων κινείται στα ακόλουθα πλαίσια:

(α) Διοίκηση των αποθεματικών όλων των (ενοποιημένων) ταμείων από μάνατζερ που δεν θα ανήκει σε κανέναν από τους κλάδους ασφαλισμένων που σχεδιάζεται να ενοποιηθούν.

(β) Διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους καθενός υπό συγχώνευση ασφαλιστικού οργανισμού .

(γ) Διαφορετικές συντάξεις , με την έννοια ότι σε κάθε κατηγορία συνταξιούχων, θα συνεχίσει να καταβάλλεται το ίδιο ύψος συντάξεων.

(δ) Διαφορετικές ασφαλιστικές εισφορές, με την έννοια ότι κάθε κατηγορία ασφαλισμένων θα συνεχίσει να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλε μέχρι σήμερα.

(ε) Οικονομική αυτοτέλεια υπό την έννοια ότι τα περιουσιακά στοιχεία κάθε Οργανισμού θα είναι διακριτά, δηλαδή θα υπάρχει ξεχωριστός λογαριασμός για καθένα από τα συγχωνευόμενα Ταμεία, αλλά η περιουσία τους ως σύνολο θα είναι υπό τη διοίκηση του ενιαίου Οργανισμού.

(στ) Ένα μέρος από τους πόρους των Ταμείων που συνενώνονται (10 – 15%) και χαρακτηρίζονται ως Κοινωνικοί ή φόροι υπέρ τρίτων, θα διατεθεί για τη δημιουργία λογαριασμού από τον οποίο θα ενισχύονται ασθενείς οικονομικά ασφαλιστικοί οργανισμοί (Νέος ΛΑΦΚΑ; )

2. Με τις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι προφανές ότι η ενοποίηση των «ευγενών» Ταμείων έχει ως μοναδικό στόχο την υφαρπαγή των αποθεματικών τους διά της κατάργησης του αυτοδιοίκητού τους. Παρόμοιες συγχωνεύσεις ταμείων οδήγησαν είτε σε σκανδαλώδη διαχείριση των αποθεματικών τους, όπως στην περίπτωση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση δώδεκα ταμείων αρωγής δημοσίων υπαλλήλων και έγινε πασίγνωστο από το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων, είτε στη δημιουργία και νέων ελλειμματικών ασφαλιστικών οργανισμών, όπως στην περίπτωση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) που προέκυψε από την ενοποίηση του ΤΕΒΕ (επαγγελματοβιοτέχνες), ΤΑΕ (έμποροι) και ΤΣΑ (αυτοκινητιστές), ο οποίος και αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή ,καθώς έχει ήδη αρχίσει να πουλά περιουσιακά στοιχεία του για να πληρωθούν συντάξεις (Σεπτέμβριος του 2007), ενώ προβλέπεται και νέο αδιέξοδο σε 10 ή 12 το πολύ μήνες.

Συνακόλουθα, επειδή το Τ.Ν. παρά την ετήσια συμβολή του στο ΛΑΦΚΑ , παρά την οφειλή του κράτους για τους ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993 και τη μείωση των κυριότερων πόρων του (αντικατάσταση Φ.Μ.Α. από Φ.Π.Α. και μείωση ποσοστών του), σε πείσμα των καιρών , παραμένει πλεονασματικό, το δε σχέδιο της κυβέρνησης περί ενοποίησης του δεν είναι επ’ ωφελεία ούτε των ασφαλισμένων του Τ.Ν, ούτε των ασφαλισμένων των λοιπών υπό ενοποίηση Ταμείων (ΤΣΜΕΔΕ , ΤΣΑΥ. ΤΣΠΕΑΘ), δεν έχουμε παρά να πούμε:


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ .

Επιπλέον, επειδή για τις συντάξεις κοροϊδίας που προβλέπονται για τους ασφαλισμένους μετά το 1993 ευθύνεται η αφαίμαξη του Τ.Ν. από το ΛΑΦΚΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

- Την κατάργηση του ΛΑΦΚΑ και την έντοκη επιστροφή των χρημάτων που έχουν δοθεί από το Τ.Ν. στο λογαριασμό αυτό.

- Την κατάργηση του ν. 2084/1992 (νόμος Σιούφα) και της απαράδεκτης διάκρισης παλαιών και νέων ασφαλισμένων.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top