Menu
RSS
Επικεφαλίδες:

Εισφορές βάσει του νομοσχεδίου Κατρούγκαλου (των κ.κ. Ρίζου και Μπακάλη)

bubble1 Αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα του Δ.Σ.Α χωρίς δικά μας σχόλια.

Συνοπτική παρουσίαση σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό

 1. 1.Εισφορές

Βασική αλλαγή που προβλέπεται πλέον εντός του νομοσχεδίου είναι ο υπολογισμός των εισφορών για τον δικηγόρο με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνεται υπόψιν ως κατώτατο εισόδημα το ποσό των 4.923,07 € ενώ ανώτατο εισόδημα πάνω από το οποίο δεν μπορούν να υπάρξουν επιβαρύνσεις είναι τα 70.329,6 €. Για τους................................................................................................................

δικηγόρους το εισόδημα που λαμβάνεταιυπόψιν είναι εκείνο που αποκτάται από την οικεία δραστηριότητα, για τους εμμίσθους προβλέπεται ότι πέραν της εισφοράς από τη σχέση μισθωτής εργασίας θα καταβάλλεται εισφορά και για τα εισοδήματα που λαμβάνουν από ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος με βάση τη γενική υποχρέωση (χωρίς όμως να εφαρμόζεται το κατώτατο όριο). Αν δεν έχουν καθόλου εισοδήματα από ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος δεν θα οφείλουν εισφορές.Τέλος για τα μέλη δικηγορικών εταιριών ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού μερίσματος της εταιρείας δια του ποσοστού συμμετοχής ενώ σε περίπτωση ζημιών καταβάλλεται το ελάχιστο προβλεπόμενο.

Συγκεκριμένα :

Α. Εισφορά κύριας σύνταξης(αρ. 39)

ΈτηΑσφ/σης

ΠοσοστόΕισφοράς

Ασφαλιστέο Εισόδημα*

0-2

14%

το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου οικ. έτους

3-5

17%

Από 5 και άνω

20%

*Υπάρχει ανώτατο κ κατώτατο όριο (4.923,07 € / 70.329,6 €)

* Το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού του 20% μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πρώτα 5 έτη ασφάλισης αποτελεί ασφαλιστική οφειλήη οποία πρέπει να εξοφληθεί έως και το έτος συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου, υπολογιζόμενη επί του μηνιαίου εισοδήματος σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, προσαυξημένου κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική αρχή.

Β. Εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (αρ. 41)

Έτη ασφάλισης

Ποσοστό εισφοράς

Ασφαλιστέο Εισόδημα*

0-2

4,87%

το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου οικ. έτους

3-5

5,91%

5 και άνω

6,95%

*Υπάρχει κατώτατο όριο (4.923,07 €).

* Οι παροχές σε είδος και χρήμα που χορηγούν το Δημόσιο και οι εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί εξακολουθούν μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ που θα εκδοθεί μέχρι 31-12-2016 κατόπιν αναλογιστικής μελέτης. (άρθρο 32)

Γ. Εισφορά επικουρικής ασφάλισης(αρ. 100)

Έτη ασφάλισης

Εισφορά

Χρόνος Αναφοράς

Ασφαλιστέο Εισόδημα

Χωρίς διάκριση

7%

Από 1-1-2016 έως 31-5-2019

το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου οικ. έτους

6,5%

Από 1-6-2019 έως 31-05-2022

*Υπάρχει η πρόβλεψη ότι μετά την 6ετία τα ποσοστά εισφοράς θα επανέλθουν σε επίπεδα που ήταν την 31-12-2015, ήτοι στο 6%.

Δ. Εισφορά εφάπαξ

Η κράτηση ανέρχεται σε 4%επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος της προηγούμενης χρονιάς. Παράλληλα δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για δυνατότητα κατάργησης του κλάδου ΕΦΑΠΑΞ για τους δικηγόρους Αθηνών με ταυτόχρονη διανομή στους δικαιούχους του χρηματικού ποσού που έχουν σήμερα εισφέρει προσαυξημένη με το τεχνικό επιτελείο τραπέζης Ελλάδος και ταυτόχρονη κατάργηση της εισφοράς 4% παρά τη σχετική δέσμευση του υπουργού.

Ε. Πίνακας συνολικής επιβάρυνσης εισφορών

(από 1-1-2016 έως 31-05-2019)

Έτη ασφάλισης

Εισφορά

0-2

29,87%

3-5

33,91%

5 και άνω

37,95%

Στ. Πίνακας συνολικής επιβάρυνσης εισφορών

(από 1-1-2016 έως 31-05-2019)

Έτη ασφάλισης

Εισφορά

0-2

29,37%

3-5

33,41%

5 και άνω

37,45%

Ζ. Εκπτώσεις

Από 1-1-2017 μέχρι 31-12-2020 παρέχονται εκπτώσεις στους αυτοαπασχολούμενους του ΕΤΑΑ για τους άνω της πενταετίας ως εξής (ενδεικτικά):

Ασφαλιστέο Εισόδημα

Ποσοστόέκπτωσης

 5.000 ευρώ

0%

 10.000 ευρώ

50 %

 15.000 ευρώ

48 %

 20.000 ευρώ

43 %

 25.000 ευρώ

38 %

 30.000 ευρώ

33 %

 35.000 ευρώ

27 %

 40.000 ευρώ

22 %

 45.000 ευρώ

17 %

 50.000 ευρώ

13 %

 55.000 ευρώ

8%

 58.000 ευρώ

5 %

 60.000 ευρώ

0 %

Κατ’ εξαίρεση παρέχονται εκπτώσεις και στους δικηγόρους κάτω της πενταετίας που το ασφαλιστέο εισόδημά τους ξεπερνά τα 4.922 ευρώ.

Ασφαλιστέο Εισόδημα

Ποσοστόέκπτωσης

 4.900 ευρώ

0%

 5.000 ευρώ

50 %

 10.000 ευρώ

50 %

Η. Παράλληλη ασφάλιση

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 σε περίπτωση ασφαλισμένου που συνδέεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας και ταυτόχρονα αυτοαπασχολείται, καταβάλλονται εισφορές και για τις δύο δραστηριότητες χωρίς στην περίπτωση της αυτοαπασχόλησης να ισχύουν τα κατώτατα και ανώτατα όρια.

Θ. Δικηγόροι σε αναστολή

Καταβάλλουν εισφορές βάσει ασφαλιστέου ετήσιου εισοδήματος 7.032,96 €

Ι. ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Κατηγορία Εισφορών

Ποσοστό Εισφοράς Εργαζομένου

Ποσοστό Εισφοράς Εργοδότη

Ασφαλιστέο Εισόδημα*

Κύρια σύνταξη

6,67 %

13,33%

το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου οικ. έτους

Υγ. περίθαλψη

6,95%

-

Επικουρική

3,25%

(από 1-6-2019)

3,25%

Εφάπαξ

4%

-

*Υπάρχει ανώτατο κ κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (4.923,07 / 70.329,6)

Ια. Παρατηρήσεις

 • Καταβολή μέρους των εισφορών γίνεται μέσω παρακράτησης ποσοστού 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση για την οποία εκδίδεται γραμμάτιο προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου. Τα ποσά αυτά θα αποδίδονται στον ΕΦΚΑ. Εάν το ποσό που έχει παρακρατηθεί υπολείπεται καταβάλλεται σε χρήμα. Εάν καταβληθεί για τις μηνιαίες εισφορές ποσό μεγαλύτερο του οφειλόμενου, συμψηφίζεται με τις εισφορές του παρόντος έτους. Δεν διευκρινίζεται τι θα συμβεί στην περίπτωση που καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο της ετήσιας εισφοράς και αν συμψηφίζεται αυτό με εισφορές του επόμενου έτους.
 • Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό αγάμου άνω των 25 ετών. Δηλαδή 27.041,73 € είναι το ανώτατο ποσό που θα κληθεί κάποιος να καταβάλλει ετησίως.
 • Το κατώτατο όριο της βάσης υπολογισμού της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ανέρχεται στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού αγάμου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή,1.892,92 € είναι το κατώτατο ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ασφαλισμένος (άνω 5ετίας).
 • Για δικηγόρους που τελούν σε αναστολή οι εισφορές καθορίζονται βάση του κατώτατου ορίου.
 • Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης μπορούν με αίτησή τους να καταβάλλουν μειωμένη κατά 50% ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από προσαύξηση της σύνταξής τους για τα έτη που θα ακολουθήσουν.
 • Από 1-1-2017 καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν μειωμένες εισφορές για τους ασφαλισμένους κατά την πρώτη πενταετία ασφάλισής τους.
 • Από 1-7-2016 καταργούνται τα ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης.
 • Για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή της διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου.
 • Η εισφορά υπερ ΟΑΕΔ όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποδίδεται στον ΕΦΚΑ, και σε περίπτωση εμμίσθου η εισφορά αυτή παρακρατείται μόνο από την έμμισθη σχέση.
 • Μέχρι 31-12-2016 οι εισφορές υπολογίζονται και καταβάλλονται με το σημερινό σύστημα.
 • Με απόφαση του υπουργού εργασίας εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα όσον αφορά στους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών και τον τρόπο είσπραξης.

Ιβ. Σύγκριση του σχεδίου νόμου με το προσχέδιο νόμου και η σημερινή υφιστάμενη κατάσταση

-      Παραμένει ένας φορέας Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) όχι αυτοτέλεια ΕΤΑΑ ούτε ΟΓΑ (άρθρο 56)

-      Ένταξη του ΕΤΑΑ στη διοικητική δομή τουΕΦΚΑ ως αυτοτελούς υποδιοίκησης

-      Η διάρθρωση των υπηρεσιών και ο καθορισμός των πάσης φύσεως λεπτομερειών σχετικά με τη λειτουργία του ΕΦΚΑ και της παροχές αυτού, θα ρυθμιστούν με τον Οργανισμό αυτού που θα καταρτιστεί με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος μέχρι 31-12-2016.

-      Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση Διοικητικών Επιτροπών εντός του ΕΦΚΑ, μέχρι όμως τη σύστασή τους θα εξακολουθούν να λειτουργούν οι Διοικούσες Επιτροπές του ΕΤΑΑ ΜΟΝΟ για την εξέταση και λήψη αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας.

-      Διοικητικά όργανα του ΕΦΚΑ είναι ο Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές και μεταξύ των μελών του θα είναι και ένας ειδικός επιστήμονας εξειδικευμένος σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που θα ορίζεται από τον υπουργό. Δεν γίνεται αναφορά για τον αν πρόκειται για νομικό.

-      Στο ΔΣ θα συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι ασφαλισμένων (οιασδήποτε κατηγορίας) που θα επιλέγονται από τις Συμβουλευτικές Επιτροπές. Οι Συμβουλευτικές Επιτροπές αποτελούν συμβουλευτικά όργανα που θα συνδράμουν το έργο του ΕΦΚΑ, θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τη δράση αυτού, θα καταθέτουν προτάσεις και θα αναδεικνύουν τους δύο εκπροσώπους των ασφαλισμένων που θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. Μια από τις προβλεπόμενες επιτροπές είναι αυτή των Επιστημόνων.

-      Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η ένταξη του Τομέα Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (όλος ο κλάδος προνοίας του ΕΤΑΑ) στον φορέα χορήγησης επικουρικής σύνταξης και παροχών εφάπαξ ΕΤΕΑΕΠ –όπως μετονομάζεται το ΕΤΕΑ. Στο ΔΣ του ΕΤΕΑΕΠ θα λαμβάνουν μέρος και 2 εκπρόσωποι των ασφαλισμένων, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται και από τη συντονιστική επιτροπή των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος.Στο Δ.Σ. θα συμμετέχει και ένας ειδικός επιστήμονας εξειδικευμένος σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που θα ορίζεται από τον υπουργό.

-      Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στα ταμεία Προνοίας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση.

-      Συστήνεται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας ως συμβουλευτικό όργανο. Το ένα από τα μελη του θα προέρχεται είτε από το ΤΕΕ, είτε την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, είτε του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είτε του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

-     

-      Εισφορές επί τη βάσει του εισοδήματος όχι επί τη βάσει ασφαλιστικών κατηγοριών (άρθρο 39)

-      Ένταξη στο καθεστώς εθνικής σύνταξης και για τους ασφαλισμένους ΕΤΑΑ

-      Για την επικουρική σύνταξη η εισφορά από 7,5% περιορίζεται σε 7% και σταδιακά σε βάθος τριετίας γίνεται 6,5% το 2019 και 6% τελικά το 2022, (άρθρο 100). Δεν προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας επικουρικού ταμείου υποχρεωτικής ασφάλισης ως επαγγελματικού ταμείου (ΝΠΙΔ ν.4052/12) ως είχε αρχικά δηλωθεί, με αντίστοιχη κατάργηση της ανωτέρω εισφοράς. Σε δηλώσεις του ο Υπουργός μας πληροφόρησε ότι εξακολουθεί να είναι ανοιχτός σε αυτό το ενδεχόμενο αν του ζητηθεί αυτό ΕΠΙΣΗΜΑ από την ολομέλεια των προέδρων, με δεδομένο ότι υπάρχει ήδη η σχετική αναλογιστική μελέτη και με την προϋπόθεση να αναλάβουμε εμείς την καταβολή των επικουρικών συντάξεων στους 10.000 περίπου σήμερα συνταξιούχους δικηγόρους.

-      Προβλέπονται εκπτώσεις επί των εισφορών μόνο για τους επιστήμονες- ασφαλισμένους μέλη του ΕΤΑΑ. Οι εκπτώσεις από τις 7000€ που προβλέπονταν εξαρχής να εκκινούν με βάση τη σχετική υπουργική εξαγγελία στο ποσοστό 50% κατά φθίνουσα κλίμακα 1% για κάθε 1000€ με τελευταίο ποσοστό έκπτωσης 5% για τα εισοδήματα μέχρι 55.000€, εκκινούν από τις 13.000€ και φτάνουν μέχρι τις 58.000€ και η περίοδος ισχύος τους από 3 χρόνια γίνεται 4 χρόνια (ήτοι και για το 2020) ( άρθρο 100)

-      Για τους νέους δικηγόρους προβλέπονται εκπτώσεις στην εισφορά κύριας σύνταξης κι έτσι θα καταβάλλεται το 14% αντί για το 20% για 0-2 χρόνια δικηγορία και το 17% για 3-5 χρόνια ενώ το 20% της εισφορά θα εκκινάαπό τα 5 χρόνια. Πλην όμως η έκπτωση μετατρέπεται σε «διευκόλυνση» διότι τα ποσά που υπολείπονται του 20% θα οφείλονται από τους ασφαλισμένους να καταβληθούν μέχρι το τέλος του ασφαλιστικού βίου.   Τέλος προβλέπονται εκπτώσεις και για τον κλάδο υγείας 4,87% το 2017 και 5,91% για το 2018 αντί για 6,95% για το 2019.

-      Για τους έμμισθους δεν υπάρχει τεκμαρτό χρηματικό όριο για τα εισοδήματα που αποκτά ένας έμμισθος δικηγόρος από την ελεύθερη δικηγορία στον υπολογισμό της εισφοράς. Η εισφορά θα υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος από τη δεύτερη πηγή ανεξαρτήτως ορίου. Για τους μηδενικού εισοδήματος από ελεύθερο επάγγελμα εμμίσθους δικηγόρους δεν θα οφείλεται καμία εισφορά. (Αρθρο 38 παρ.3στ). Η παρακράτηση για το λογαριασμό ανεργίας υπέρ ΟΑΕΔ 120 € ετησίως ή άλλως 10€ /μήνα γίνεται μόνο από τη μια πηγή και δη αυτής της έμμισθης δικηγορίας και όχι και από τις δύο (2) πηγές, όπως γίνεται μέχρι σήμερα με βάση το ν. 3896/11., (άρθρο 39 παρ.12).Στο προσχέδιο νόμου προβλεπόταν η απώλεια της δυνατότητας λήψης 2ης σύνταξης για όσους είχαν λιγότερα από δέκα (10) χρόνια της παράλληλης σύνταξης για όσους και προσαύξησης του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης για όσους είχαν πάνω από δέκα (10) χρόνια την παράλληλη ασφάλιση με το ΤΑΝ.

-      Για τις δικηγορικές εταιρείες τα μέλη - εταίροι των δικηγορικών εταιρειών θα εισφορολογούνται επί του μερίσματος που διανέμει στους εταίρους - μέλη της η εταιρεία επί του πηλίκου της διαίρεσης του συνολικού μερίσματος της εταιρείας διά του ποσοστού συμμετοχής εκάστου μέλους της, σύμφωνα με το καταστατικό της. Επί ζημιών ή μηδενικού μερίσματος θα καταβάλλουν εισφορά επί του τεκμαρτού ποσού (β.μ. άγαμου μισθωτού ν.4093/2012 άνω των 25 ετών επί 70% ).(Αρθρο 39 παρ.2)Στο προσχέδιο νόμου δεν υπήρχε πρόβλεψη για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των εταιρειών.

-      Η ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ορίζεται στο 70% του β.μ. του άγαμου μισθωτού βάσει του ν. 4093/12 και το πλαφόν ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του κατωτάτου αυτού ορίου, (άρθρο 39 παρ.3). Σε σχέση με το προσχ/ν παραμένει το ανώτατο όριο (πλαφόν) και μειώθηκε η ελάχιστη εισφορά κατά 30%.Η καταβολή σύμφωνα με το προσχ/ν οριζόταν σε μηνιαία βάση. Στο σχ/ν δεν προβλέπεται ο χρόνος καταβολής, αλλά παραπέμπεται σε Υ.Α.. σύμφωνα με την προφορική δήλωση του Υπουργού προσανατολίζεται σε 6μηνιαία καταβολή.

-      Όσον αφορά το γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με το σημερινό καθεστώς υφίσταται σύμφωνα με τον Κ.Δ. (ν 4194/2013) παρακράτηση 15% φόρος και 12% υπέρ του οικείου ΔΣ εκ των οποίων 3% πηγαίνει στο ταμείο του ΔΣ (2% + 1% ΕΔΛΝΔ) και το υπόλοιπο 9% υπέρ του ΦΚΑ των δικηγόρων (κλάδος επικούρησες και υγείας)(σύνολο 27%), το οποίο δεν συμψηφιζόταν με την ετήσια ασφαλιστική εισφορά των δικηγόρων.Σύμφωνα με το σχ/ν προβλέπεται νέα κράτηση προκαταβολή ασφαλ/ εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ (κύρια σύνταξη και υγεία) πλέον του 15% (προκαταβολή φόρου) και 3% υπέρ του οικείου ΔΣ (σύνολο κράτησης 38%), επί του οποίου 20% περιλαμβάνεται και η μέχρι σήμερα συμψηφιστέα παρακράτηση του 9% περίπου, (άρθρο 39 παρ.11α.) Η παρακράτηση εισφοράς «στην πηγή» λειτουργεί όπως η παρακράτηση φόρου «στην πηγή» με αποτέλεσμα αν αυτή υπολείπεται της ετήσιας/μηνιαίας εισφοράς, θα υποχρεούται ο δικηγόρος να καταβάλει εξ ιδίων τη διαφορά στον ΕΦΚΑ, ενώ αν υπερβαίνει αυτή η παρακράτηση την εισφορά θα συμψηφίζεται με μελλοντικές εισφορές του ασφαλισμένου.

-      Συνεχίζεται η λειτουργία του ΚΕΑΟ μέχρι 31-12-2016 και από 01-01-2017 όλες οι οφειλές είτε τρεχουσών είτε καθυστερουμένων εισφορών μεταφέρονται στη ΓΓΔΕ, ήτοι στις οικείες ΔΟΥ και θα εισπράττονται μέσω της διαδικασίας του ΚΕΔΕ. (Αρθρο 57)

-      Παραμένουν οι σήμερα ισχύουσες ήτοι για πλήρη σύνταξη 62 ετών ηλικία και 40 έτη δικηγορίας (εκ των οποίων μέχρι 7 χρόνια κατ’ ανώτατο όριο πλασματικά) ή 67 ετών ηλικία με τουλάχιστον 20 έτη πραγματικής δικηγορίας.

-      ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Δίδεται κίνητρο παραμονής στο επάγγελμα σε όσους συμπληρώνουν τα 40 χρόνια δικηγορίας (δεν διευκρινίζεται πλασματικά ή πραγματικά), με την καταβολή των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 50% ( πέραν των τυχόν «εκπτώσεων» που δικαιούνται λόγω εισοδηματικών κριτηρίων) χωρίς όμως δικαίωμα προσαύξησης του τιμήματος, της ανταποδοτικής σύνταξης.

Ια. Πίνακες επιβαρύνσεων από φόρους – εισφορές (έχει χρησιμοποιηθεί η νέα φορολογική κλίμακα)

 

Σημερινό καθεστώς

με κλάσεις

Από 1-1-2021

Με ν/σ

(με 50% έκπτωση)

Δραστηριότητα

Δικηγόρος έως 2 έτη

(Νέος Ασφ.)

Δικηγόρος έως 2 έτη

(Νέος Ασφ.)

Δικηγόρος έως 2 έτη

(Νέος Ασφ.)

Ακαθάριστο

Εισόδημα

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Ασφαλιστικές Εισφορές

Επί καθαρού εισοδήματος προηγουμένου έτους

(5.000 €)

1.800,00 €

1.493,50 €

1.470,52 €

(πλαφον)

Καθαρό φορολογητέο εισόδημα

3.200,00 €

3.506,50 €

3.529,48 €

Φόρος

704,00

771,43

776,49

ΟΑΕΔ

120,00 €

120,00 €

120,00 €

Συνολική Επιβάρυνση

2.624,00

2.384,93

2.367,01

 

Σημερινό καθεστώς

με κλάσεις

Από 1-1-2021

Με ν/σ

(50% εκπτωση)

Δραστηριότητα

Δικηγόρος 4ετίας

(Νέος Ασφ.)

Δικηγόρος 4ετίας (Νέος Ασφ.)

Δικηγόρος 4ετίας (Νέος Ασφ.)

Ακαθάριστο

Εισόδημα

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

Επί καθαρού εισοδήματος προηγουμένου έτους

(5.000 €)

1.800,00

1.695,50 €

1.669,41 €

(πλαφον)

Καθαρό φορολογητέο εισόδημα

3.200 €

3.304,50 €

3.330,59 €

Φόρος

704,00

726,99

732,73

ΟΑΕΔ

120,00 €

120,00 €

120,00 €

Συνολική Επιβάρυνση

2.624,00

2.542,49

2.522,14

 

Σημερινό καθεστώς

με κλάσεις

Από 1-1-2021

Με ν/σ

Δραστηριότητα

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(Νέος Ασφ.)

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(Νέος Ασφ.)

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(Νέος Ασφ.)

Ακαθάριστο

Εισόδημα

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

Επί καθαρού εισοδήματος προηγουμένου έτους

(10.000 €)

4.096,00 €

3.795 €

1.897,5 €

Καθαρό φορολογητέο εισόδημα

5.904 €

6.205,00 €

8.102,50 €

Φόρος

1.298,88 €

1.365,10 €

1.782,55 €

Τέλος

Επιτηδεύματος

650,00 €

650,00 €

650,00 €

ΟΑΕΔ

120,00 €

120,00 €

120,00 €

Συνολική Επιβάρυνση

6.164,88 €

5.930,10 €

4.450,05 €

 

Σημερινό καθεστώς

με κλάσεις

Από 1-1-2021

Με ν/σ

(48% εκπτωση)

Δραστηριότητα

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(Νέος Ασφ. 2ηΚλ)

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(Νέος Ασφ.)

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(Νέος Ασφ.)

Ακαθάριστο

Εισόδημα

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

Επί καθαρού εισοδήματος προηγουμένου έτους

(15.000 €)

3.450,00 €

5.692,5 €

2.960,1 €

Καθαρό φορολογητέο εισόδημα

11.550,00 €

9.307,50 €

12.039,9 €

Φόρος

2.541,00 €

2.047,65 €

2.648,78 €

Τέλος

Επιτηδεύματος

650,00 €

650,00 €

650,00 €

ΟΑΕΔ

120,00 €

120,00 €

120,00 €

Εισφορά

Αλληλεγγύης

----

----

0,88 €

Συνολική Επιβάρυνση

6.761,00 €

8.510,15 €

6.379,76 €

 

Σημερινό καθεστώς

με κλάσεις

Από 1-1-2021

Με ν/σ

(43% εκπτωση)

Δραστηριότητα

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(Νέος Ασφ.)

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(Νέος Ασφ.)

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(Νέος Ασφ.)

Ακαθάριστο

Εισόδημα

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

Επί καθαρού εισοδήματος προηγουμένου έτους

(20.000 €)

4.096,00 €

7.590,00 €

4.326,3 €

Καθαρό φορολογητέο εισόδημα

15.904,00 €

12.410,00 €

15.673,7 €

Φόρος

3.498,88 €

2.730,20 €

3.448,21 €

Εισφορά Αλληλεγγύης

85,89 €

9,02 €

80,82 €

Τέλος

Επιτηδεύματος

650,00 €

650,00 €

650,00 €

ΟΑΕΔ

120,00 €

120,00 €

120,00 €

Συνολική Επιβάρυνση

8.450,77 €

11.099,22 €

8.625,33 €

 

Σημερινό καθεστώς

με κλάσεις

Από 1-1-2021

Με ν/σ

(33% εκπτωση)

Δραστηριότητα

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(παλαιός ασφ.)

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(παλαιός ασφ.)

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(παλαιός ασφ.)

Ακαθάριστο

Εισόδημα

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

Επί καθαρού εισοδήματος προηγουμένου έτους

(30.000 €)

3.800,00 €

11.385,00

7.627,95 €

Καθαρό φορολογητέο εισόδημα

26.200,00 €

18.615,00 €

22.372,05 €

Φόρος

6.198,00 €

4.095,30 €

5.087,89 €

Εισφορά Αλληλεγγύης

486,00 €

145,53 €

294,60 €

Τέλος

Επιτηδεύματος

650,00 €

650,00 €

650,00 €

ΟΑΕΔ

120,00 €

120,00 €

120,00 €

Συνολική Επιβάρυνση

11.254,00 €

16.395,83 €

13.780,44 €

 

Σημερινό καθεστώς

με κλάσεις

Από 1-1-2021

Με ν/σ

(23% εκπτωση)

Δραστηριότητα

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(Νέος Ασφ.)

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(Νέος Ασφ.)

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(Νέος Ασφ.)

Ακαθάριστο

Εισόδημα

40.000,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

Επί καθαρού εισοδήματος προηγουμένου έτους

(40.000 €)

4.096,00 €

15.180,00 €

11.508,60 €

Καθαρό φορολογητέο εισόδημα

35.904,00 €

24.820,00 €

28.491,40 €

Φόρος

9.484,48

5.797,80

6.862,51

Εισφορά Αλληλεγγύης

1.059,76

417,00

600,57

Τέλος

Επιτηδεύματος

650,00

650,00

650,00

ΟΑΕΔ

120,00 €

120,00 €

120,00 €

Συνολική Επιβάρυνση

15.410,24

22.164,80

19.741,68

 

Σημερινό καθεστώς

με κλάσεις

Από 1-1-2021

Με ν/σ

(13% εκπτωση)

Δραστηριότητα

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(παλαιός ασφ.)

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(παλαιός ασφ.)

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(παλαιός ασφ.)

Εισόδημα

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

Επί καθαρού εισοδήματος προηγουμένου έτους

(50.000 €)

3.800,00 €

18.975,00 €

16.508,25 €

Καθαρό φορολογητέο εισόδημα

46.200,00 €

31.025,00 €

33.491,75 €

Φόρος

13.790,00 €

7.679,25 €

8.591,95 €

Εισφορά Αλληλεγγύης

1.791,00 €

742,63 €

902,96 €

Τέλος

Επιτηδεύματος

650,00 €

650,00 €

650,00 €

ΟΑΕΔ

120,00 €

120,00 €

120,00 €

Συνολική Επιβάρυνση

20.151,00 €

28.166,88 €

26.773,16   €

 

Σημερινό καθεστώς

με κλάσεις

Από 1-1-2021

Με ν/σ

Δραστηριότητα

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(παλαιός ασφ.)

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(παλαιός ασφ.)

Δικηγόρος άνω των 5 ετών

(παλαιός ασφ.)

Ακαθάριστο

Εισόδημα

70.000,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

Επί καθαρού εισοδήματος προηγουμένου έτους

(70.000 €)

3.800,00 €

26.565,00 €

26.565,00 €

Καθαρό φορολογητέο εισόδημα

66.200,00 €

43.435,00 €

43.435,00 €

Φόρος

22.790,00

12.545,75

12.545,75

Εισφορά Αλληλεγγύης

3.309,00

1.583,63

1.583,63

Τέλος

Επιτηδεύματος

650,00 €

650,00 €

650,00 €

ΟΑΕΔ

120,00 €

120,00 €

120,00 €

Συνολική Επιβάρυνση

30.669,00

41.464,38

41.464,38

Σημερινές συντάξεις

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ*

ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ**

23

566,95 €

278,07 €

24

591,60 €

290,16 €

25

616,25 €

302,25 €

26

640,90 €

314,34 €

27

665,55 €

326,43 €

28

690,20 €

338,52 €

29

714,85 €

350,61 €

30

739,50 €

362,70 €

31

788,80 €

374,79 €

32

838,10 €

386,88 €

33

887,40 €

398,97 €

34

936,70 €

411,06 €

35

986,00 €

423,15 €

36

1.035,30 €

435,24 €

37

1.084,60 €

447,33 €

38

1.133,90 €

459,42 €

39

1.183,20 €

471,51 €

40

1.232,50 €

483,60 €

*Τα ποσά είναι μικτά προ φόρου και κρατήσεων

**Μικτό ποσό προ φόρου 20%

Έτη Ασφάλισης

Συντάξιμες αποδοχές

500 €

700 €

900 €

1000 €

1200 €

1500 €

2000 €

2500 €

3000 €

Συντάξεις με νέο τρόπο υπολογισμού

15

403,35

426,45

449,55

461,1

484,2

518,85

576,6

634,35

692,1

20

463,3

495,02

526,74

542,6

574,32

621,9

701,2

780,5

859,8

25

487,25

528,55

569,85

590,5

631,8

693,75

797

900,25

1003,5

30

515,7

568,38

621,06

647,4

700,08

779,1

910,8

1042,5

1174,2

35

552,9

620,46

688,02

721,8

789,36

890,7

1059,6

1228,5

1397,4

40

597,775

683,285

768,795

811,55

897,06

1025,325

1239,1

1452,875

1666,65

Επιμέλεια :

Ρίζος Διονύσης

Στάθης Μπακάλης

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top