Menu
RSS
Επικεφαλίδες:

Μπορούν να ψηφίσουν οι 18άρηδες;

Υπάρχουν πραγματικά νομικά εμπόδια για τη συμμετοχή των νέων εκλογέων στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου ή η μη εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους αποτελεί πρόσχημα;

Εμείς, ως απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, δημοσιεύουμε τη γνωμοδότηση του συναδέλφου κ. Ευάγγελου Μαλάμη, τον οποίο και ευχαριστούμε για τη συνεργασία του.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25Ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1997 ΝΕΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ

Του Ευάγγελου Μαλάμη, Δικηγόρου Κατερίνης

Πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες μέρες για τη συμμετοχή στις εκλογές των νέων που γεννήθηκαν μέσα στο έτος 1997. Θεωρώ ότι το όποιο ζήτημα εντοπίζεται μόνο στην ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων, η οποία θα διευκόλυνε την εκλογική διαδικασία, κανένα όμως πρόβλημα δεν δημιουργείται στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, το οποίο δεν στερείται ο ψηφοφόρος μόνο εκ του λόγου ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.

Η εκλογική νομοθεσία για την εκλογή των βουλευτών έχει κωδικοποιηθεί με το ΠΔ 26/2012, το οποίο ισχύει ως έχει μέχρι. και σήμερα και βάσει αυτού θα διεξαχθούν οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 26/2012 (Άρθρο 4 Π.Δ. 96/2007) « 1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το ...............................................................................

 δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. 2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο. Όπως προκύπτει σαφέστατα από την παραπάνω διάταξη όσοι γεννήθηκαν από 1-1-1997 μέχρι 31-12-1997 έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που διεξάγονται μετά την 1-1-2015, άρα και στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Κάποιος εκλογέας αποστερείται του εκλογικού του δικαιώματος μόνο για συγκεκριμένους λόγους που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 5 του ΠΔ 26/2012 (Άρθρο 5 Π.Δ. 96/2007) και σε αυτούς εμπίπτουν: «α) Όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. β) Όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.»

Το γεγονός της μη εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους δεν αποστερεί κανέναν εκλογέα από το κατοχυρωμένο δικαίωμά του. Μάλιστα στις παραγράφους 4,5,6,7 και 8 του άρθρου 8 του ΠΔ 26/2012 ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουν όσοι ενώ δεν έχουν στερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα παρακάτω: « 4. Εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν αποστερηθεί του εκλογικού δικαιώματος και δεν περιλαμβάνονται, εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, μέχρι το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρρένων, των οποίων είναι, αντιστοίχως, εγγεγραμμένοι. 5. Για το σκοπό αυτόν προσκομίζεται στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων, υπογεγραμμένο από το δήμαρχο ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα. 6. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της προηγούμενης παραγράφου είναι η διαπίστωση από τον ανωτέρω ότι ο αιτών τη χορήγησή του δεν περιλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους οποιουδήποτε άλλου δήμου της χώρας. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας, η ανωτέρω διαπίστωση πραγματοποιείται με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών. 7.α. Μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, τα στοιχεία των πιο πάνω εκλογέων προστίθενται στον εκλογικό κατάλογο του εκλογικού τμήματος που ψήφισαν. β. Η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και η απόδοση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού συντελείται κατά την πρώτη αναθεώρησή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση σχετική κατάσταση, που αποστέλλεται από τον οικείο δήμο, εντός δύο μηνών από τη διενέργεια των εκλογών. 8. Εάν χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, οι δήμαρχοι και τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα ευθύνονται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.»

Σύμφωνα με τις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες φυσικά και υπερισχύουν κάθε εγκυκλίου, οι γεννηθέντες το έτος 1997 μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους είτε όχι, καθώς η εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο αποτελεί διαδικαστική και μόνο πράξη, η παράλειψη της οποίας δεν μπορεί να προσβάλει τον πυρήνα του δικαιώματος και να καταργήσει την άσκηση αυτού.

Συμπερασματικά:

  1. Οι γεννηθέντες από 1-1-1997 μέχρι 31-12-1997 κατοχυρώνουν το εκλογικό τους δικαίωμα από 1-1-2015 και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία διεξάγεται μετά την 1-1-2015 και επομένως και στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
  2. Οι παραπάνω εκλογείς, όπως και κάθε εκλογέας στερείται του εκλογικού του δικαιώματος μόνο στις παρακάτω δύο περιπτώσεις: α) αν έχουν τεθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και β) αν στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.
  3. Οι εκλογείς που δεν έχουν αποστερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, μέχρι το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρρένων, των οποίων είναι, αντιστοίχως, εγγεγραμμένοι με την προσκόμιση στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιητικού από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων, υπογεγραμμένο από το δήμαρχο ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα.
  4. Κανένας Δήμαρχος δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση του πιστοποιητικού και κανένας Αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής δεν μπορεί να αρνηθεί σε εκλογέα την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος καθώς μια τέτοια πράξη αποτελεί ποινικό αδίκημα κατά τις διατάξεις των άρθρων 118 και 119 του ΠΔ 26/2012.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top