Menu
RSS
Επικεφαλίδες:

Ανησυχία και ερωτήματα για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πειραιά

Το παρακάτω δημοσίευμα της "ΗΜΕΡΗΣΙΑ.gr"  είναι εύλογο να δημιουργεί ανησυχία και ερωτήματα για το μέλλον των παροχών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πειραιά. Αναζητήσαμε λοιπόν την εγκύκλιο που αναφέρεται στο άρθρο αυτό, την οποία και δημοσιεύουμε, και περιμένουμε ενημέρωση από το Δ.Σ. του Ταμείου μας για τις συνέπειες που έχει η εφαρμογή του ν. 4261/2014 αφενός στις παροχές του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και αφετέρου στη διαχείριση των αποθεματικών του.

ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Τέλος σε τρεις μήνες οι εγγυημένες παροχές σε ταμεία

Τέλος σε τρεις μήνες οι εγγυημένες παροχές σε ταμεία

Παρελθόν θα είναι από το ερχόμενο φθινόπωρο οι «εγγυημένες» παροχές ταμείων αλληλοβοηθείας που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ και χορηγούν επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ σε τραπεζοϋπαλλήλους, δικηγόρους κ.α.

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκδόθηκε χθες σε εφαρμογή του ν. 4261/2014 δίνεται προθεσμία 3 μηνών (έως τις 5 Αυγούστου) για να εισάγουν είτε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα που ισχύει για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είτε το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση, δηλαδή να πάψουν να έχουν «κλειδωμένες» παροχές και να τις συνδέσουν με τις καταβαλλόμενες εισφορές, τις επενδύσεις και τις αποδόσεις. Στο πλαίσιο αυτό (που ήδη εφαρμόζεται στα Ταμεία επαγγελματικής - υποχρεωτικής ασφάλισης καθώς και ......

στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης το οποίο περιλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα) προβλέπονται για τα Ταμεία όπως το ΤΑΠΙΛΤΑΤ (πρώην τραπέζης Πίστεως, Ιονικής Λαϊκής), του Ταμείου του προσωπικού της ΕΤΕ, του Μετοχικού των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ταμεία πρόνοιας των δικηγορικών συλλόγων κ.α:

1. Να τηρούν από την 1/1/2014 σε ατομικές μερίδες τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο.

2. Να υποβάλλουν, κάθε έτος, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, αναλογιστικές μελέτες και οικονομικές καταστάσεις για τον έλεγχο της βιωσιμότητάς τους.

3. Εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (που ξεκινά την 5/5/2014) να εκδοθεί υπουργική απόφαση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία θα καθορίζεται ποια Ταμεία θα ακολουθήσουν το κεφαλαιοποιητικό σύστημα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160) και ποιά το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC).

Σε περίπτωση καθιέρωσης κεφαλαιοποιητικού συστήματος θα έχει εφαρμογή η νομοθεσία για τις επενδύσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ενώ σε περίπτωση καθιέρωσης διανεμητικού συστήματος οι όροι και οι προϋποθέσεις των επενδύσεων καθορίζονται με υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΤΟΣ

 

Αριθ. πρωτ.: Φ80020/οικ.10409/417/5.6.2014
[06/06/2014]

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4261/2014 (A΄ 107)

Αθήνα, 5/6/2014
Αριθ.Πρωτ.Φ80020/οικ.10409/417ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
Ε. Σπύρου: 210-3368159
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4261/2014 (A΄ 107).

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 107, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4261/2014 “Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση τουν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις”.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 180 και ειδικότερα στην παράγραφο Z περιλαμβάνονται οι διατάξεις της περίπτωσης α οι οποίες αφορούν τα αλληλοβοηθητικά ταμεία (Ν.Π.Ι.Δ.) της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160).

Με το πρώτο εδάφιο της ανωτέρω περίπτωσης α προβλέπεται ότι από 1.1.2014 οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο θα τηρούνται σε ατομικές μερίδες.

Στο δεύτερο εδάφιο προβλέπεται ότι τα ανωτέρω ταμεία υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, αναλογιστικές μελέτες και οικονομικές καταστάσεις για τον έλεγχο της βιωσιμότητάς τους.

Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α) και την περίπτωση β), ορίζεται ότι εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (5-5-2014) θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία θα καθορίζεται ποιά από τα ως άνω Ταμεία θα ακολουθήσουν το κεφαλαιοποιητικό σύστημα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160) και ποιά το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC).

Σε περίπτωση καθιέρωσης κεφαλαιοποιητικού συστήματος θα έχει εφαρμογή η ισχύουσα νομοθεσία για τις επενδύσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160), ενώ σε περίπτωση καθιέρωσης διανεμητικού συστήματος οι όροι και οι προϋποθέσεις των επενδύσεων καθορίζονται με Υ.Α. μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Με την περίπτωση γ προβλέπεται ότι στα ως άνω αλληλοβοηθητικά ταμεία επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις της Υπουργικής Απόφασης Φ51010/1821/16 (Β΄ 370/2004) «Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων», όπως ισχύει.

H ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΡ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top