Menu
RSS
Επικεφαλίδες:

Η Οδηγία Μπολκεστάιν (τροποποιημένη)

H  Oδηγία 2006/123/ΕΚ (τροποποιημένη Μπολκενστάϊν) αποσκοπεί σύμφωνα με το προοίμιο της, στην εξάλειψη των εμποδίων που παρακωλύουν την ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών στα κράτη μέλη της ΕυρωπαΪκης Ενωσης και αποτελείται από προοίμιο, 6 Κεφάλαια και 45 άρθρα.

H  συζήτηση για την "απελευθέρωση" του επαγγέλματος του Δικηγόρου ξεκινά από το άρθρο 15 της εν λόγω Οδηγίας, το οποίο όμως δεν επιτάσσει  (όπως το άρθρο 14) την άρση των αναφερομένων σ' αυτό  απαγορεύσεων, περιορισμών ή υποχρεώσεων , αλλά την  "αξιολόγηση" δηλαδή τον έλεγχο από κάθε κράτος μέλος του νομικού του συστήματος που προβλέπει απαγορεύσεις, περιορισμούς και υποχρεώσεις (απαιτήσεις κατά τους ορισμούς της Οδηγίας) για την άσκηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και στη σύνταξη και υποβολή (έως τις 28.12.2009)στην Επιτροπή έκθεσης αμοιβαίας αξιολόγησης (άρθρο 39 Οδηγίας), στην οποία προσδιορίζουν τις απαιτήσεις που προτίθενται να διατηρήσουν και δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο.

Κατά λέξη  το άρθρο 15 έχει ως ακολούθως:

"Αρθρο 15

Απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν

1. Τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά πόσον τα νομικά τους συστήματα προβλέπουν απαιτήσεις όπως εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι συμβατές με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τους ώστε να είναι συμβατές με τις εν λόγω προϋποθέσεις.

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά πόσον τα νομικά τους συστήματα εξαρτούν την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή την άσκηση της από την τήρηση των ακόλουθων απαιτήσεων που δεν εισάγουν διακρίσεις:

α) ποσοτικούς ή εδαφικούς περιορισμούς, ιδίως υπό τη μορφή ορίων που καθορίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό ή μίας ελάχιστης γεωγραφικής απόστασης μεταξύ παρόχων υπηρεσιών.

β) απαίτηση που υποχρεώνει τον πάροχο υπηρεσιών να έχει συγκεκριμένη νομική μορφή

γ) απαιτήσεις όσον αφορά την κατοχή του κεφαλαίου εταιρείας\

δ) απαιτήσεις, εκτός εκείνων που αφορούν τα ζητήματα που διέπει η οδηγία 2005/36/ΕΚ ή όσων προβλέπονται από άλλες κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις , οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών λόγω της ειδικής φύσης της δραστηριότητας

ε) απαγόρευση δημιουργίας περισσοτέρων από μίας εγκατάστασης στην επικράτεια του ίδιου κράτους

στ) απαιτήσεις για ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων

ζ) υποχρεωτικές ελάχιστες ή/και ανώτερες τιμές, με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται ο πάροχος

η) απαίτηση που επιβάλλεται σε παρόχους να προσφέρουν, μαζί με τη δική τους υπηρεσία, άλλες συγκεκρμένες υπηρσίες.

3, Τα κράτη μέλη ελέγχουν εάν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) μη εισαγωγή διακρίσεων: οι απαιτήσεις δεν πρέπει να εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις ανάλογο με την ιθαγένειια ή όσον αφορά τις επιχειρήσες, ανάλογα με την έδρα τους.

β) αναγκαιότητα: οι απιατήσεις πρέπει να δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος'

γ) αναλογικότητα οι απαιτήσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου και να μην υπερβαίνουν το όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου, το ίδιο δε αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιτευχθεί με άλλα λιγότερα περιοριστικά μέτρα.

4, Οι παράγραφοι 1,2 και 3 εφαρμόζονται στη νομοθεσία που διέπει τον τομέα των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, μόνο κατά το μέτρ που η εφαρμογή των εν λόγω παραγράφων δεν παρακωλύει, νομικά ή στην πραξη, την εκτέλεση της συγκεκριμένης αποστολής που τους έχει ανατεθεί.

5, Στην έκθεσ αμοιβαίας αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 39, παράγραφος 1, τα κρατη μέλη προσδιορίζουν:

α) τις απαιτήσεις τις οποίες προτίθενται να διατηρήσουν και τους λόγους για τους οποίους κρίνουν ότι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3.

β) τις απαιτήσεις που καταργήθηκαν ή που κατεστάθησαν λιγότερο αυστηρες.

6, Από τις 28 Δεκεμβρίου 2006 τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εισάγουν καμία νέα απαίτηση των ειδών που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 παρά μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3.

7. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νέες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που προβλέπουν οι απιατήσεις της παραγράφου 6 καθώς και τις σχετικές αιτιολογήσεις. Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις εν λόγω διατάξεις στα άλλα κράτη μέλη. Η κοινοποίηση αυτή δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις εν λόγω διατάξεις. Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο οι νέες αυτές ρυθμίσεις είναι συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο και, κατά περίπτωση, εκδίδει απόφασ με την οποία ζητεί από το οικείο κράτος μέλος να μην τις θεσπίσει ή να τις καταργήσει. Η κοινοποίηση εθνικού νομοσχεδίου σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ πληροί,ταυτόχρονα, την υποχρέωη κοινοποίησης που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία."

 

 

http://www.capital.gr/news.asp?Details=382702

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=130660&ct=3&dt=11/02/2001

http://www.skaipatras.gr/patra/modules.php?name=News&file=article&sid=547

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top