Menu
RSS

Η κοινή λογική, το απύθμενο θράσος και το φάντασμα της Ο.Μ. Δικηγόρων ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά

Σ’ αυτές τις εκλογές, στα μέχρι τώρα γνωστά κακά του μνημονιακού στρατοπέδου προστίθεται άλλο ένα: Η κατάφωρα προκλητική και προσβλητική υποτίμηση της νοημοσύνης μας από το «δούλεμα» των νεόκοπων μνημονιακών Συριζο – Ανελ, οι οποίοι υπόσχονται να κάνουν την πιο επιτυχή….αντιπολίτευση στην πολιτική τους.

Αυτού του είδους την προεκλογική γραμμή, δυστυχώς, ακολουθεί και η επιστολή της Ο.Μ. Δικηγόρων ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά που δημοσιεύουμε παρακάτω, η οποία με περισσό θράσος αναφέρεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στα υπόλοιπα  γνωστά προβλήματα του κλάδου (φορολογικό, ασφαλιστικό) και μας προτείνει να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ γιατί και καλά «ο αγώνας είναι διαρκής» και θα γίνει πιο «οργανωμένος μαθαίνοντας από τα λάθη μας»!!!

 Διερωτώμεθα λοιπόν εύλογα:

(α) Πόσο υποτιμούν τη λογική και τη νοημοσύνη μας οι εμπνευστές της εν λόγω επιστολής και (β) πόσο θρασείς είναι αυτοί που τολμούν να ξαναζητήσουν τη ψήφο μας με αυτήν την αιτιολογία, θυμίζοντας έντονα τον πατροκτόνο που ζήτησε την επιείκεια του δικαστηρίου γιατί ήταν…..ορφανός!

Βεβαίως θα μπορούσε να μας απασχολήσει και ένα τρίτο πιο «υλικό», θα λέγαμε. ερώτημα: Αν υπάρχουν ανταλλάγματα και ποιά, πίσω από τη «μετάλλαξη» και το θράσος αυτών που βρίσκονται πίσω από την υπογραφή της «Ο.Μ. Δικηγόρων ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά», αλλά το αφήνουμε για αργότερα, δεδομένου ότι ένα «χωριό» είμαστε και όλα τελικά μαθαίνονται και κρίνονται. Αλλά επειδή, σε κάθε περίπτωση, είναι κρίμα και άδικο μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά, να προσθέσουμε στα παραπάνω ότι η εμφανιζόμενη ως Ο.Μ. Δικηγόρων ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι παρά ένα φάντασμα , καθώς πολλοί (ή μήπως οι περισσότεροι;) συνάδελφοι διαχώρισαν τη θέση τους και αποχώρησαν από τον νεομνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ.

Αναδημοσιεύουμε λοιπόν από το Rproject.gr τη δήλωση αποχώρησής τους, καθώς και την επιστολή του φαντάσματος της Ο.Μ. Δικηγόρων ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά και προτείνουμε με τη σειρά μας, να μαυρίσουμε στην κάλπη όλα τα μνημονιακά κόμματα, παλαιά και νέα (Ν.Δ,. ΠΑΣΟΚ, Χ.Α., ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ) και να ψηφίσουμε αριστερά για την αποδέσμευση μας από τη φυλακή της Ε.Ε. και του ευρώ.

Δήλωση Αποχώρησης.

Συ­ντρό­φισ­σες και σύ­ντρο­φοι

Γνω­ρί­ζε­τε ότι, όσοι υπο­γρά­φου­με αυτό το κεί­με­νο, δώ­σα­με όλες μας τις δυ­νά­μεις τόσο στους αντι­μνη­μο­νια­κούς αγώ­νες της πε­ριό­δου και την νίκη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ως πρώτη δύ­να­μη της ρι­ζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς, όσο και για την οι­κο­δό­μη­ση ενός κόμ­μα­τος ρι­ζο­σπα­στι­κού, δη­μο­κρα­τι­κού, πο­λυ­τα­σι­κού και αρι­στε­ρού, ενός κόμ­μα­τος των μελών του.

Πάντα υπε­ρα­σπι­στή­κα­με δη­μό­σια τις θέ­σεις των συ­νε­δρί­ων μας και των κομ­μα­τι­κών ορ­γά­νων ακόμα και όταν η προ­σω­πι­κή  άποψη κά­ποιων από εμάς ήταν δια­φο­ρε­τι­κή.

Δώ­σα­με επί­σης όλες μας τις δυ­νά­μεις για την ίδρυ­ση και λει­τουρ­γία της πα­ρά­τα­ξής μας στο ΔΣΠ και αγω­νι­στή­κα­με για ρι­ζο­σπα­στι­κές - δη­μο­κρα­τι­κές  αλ­λα­γές στο χώρο της δι­καιο­σύ­νης, για το κο­ρυ­φαίο ζή­τη­μα της με­τα­φο­ράς των Δι­κα­στη­ρί­ων του Πει­ραιά εκτός της πόλης μας,  για τη μη ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΛΠ, την προ­στα­σία της πρώ­της κα­τοι­κί­ας από τους πλει­στη­ρια­σμούς, τη μη ψή­φι­ση του Νέου Κώ­δι­κα Πο­λι­τι­κής Δι­κο­νο­μί­ας.

Όμως οι τε­λευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις με την μνη­μο­νια­κή με­τάλ­λα­ξη του κυ­βερ­νη­τι­κού ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η διά­λυ­ση των κομ­μα­τι­κών ορ­γά­νων, η πρω­το­φα­νής πο­λι­τι­κή απα­ξί­ω­ση του συ­γκλο­νι­στι­κού ΟΧΙ του λαού μας τον Ιού­λιο του 2015, η προ­κή­ρυ­ξη  εκλο­γών , πριν από τη διε­ξα­γω­γή συ­νε­δρί­ου παρά την τε­λευ­ταία από­φα­ση της ΚΕ, ση­μα­το­δο­τη­σαν το τέλος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ όπως τον γνω­ρί­ζα­με και την αρχή για τη δη­μιουρ­γία ενός άλλου, με­ταλ­λαγ­μέ­νου κόμ­μα­τος, που πά­ντως καμία σχέση δεν έχει με συλ­λο­γι­κό υπο­κεί­με­νο. Η τε­λευ­ταία πο­λι­τι­κή επι­λο­γή του Πρω­θυ­πουρ­γού απέ­δει­ξε πε­ρί­τρα­να, αί­ρο­ντας και τις τε­λευ­ταί­ες αμ­φι­βο­λί­ες, ότι σκο­πός δικός του και μίας κλει­στής ομά­δας είναι η δη­μιουρ­γία ενός κόμ­μα­τος χωρίς συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες, η «επα­νί­δρυ­σή του» όπως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά και ει­λι­κρι­νώς ει­πώ­θη­κε στην τε­λευ­ταία ΚΕ. Είναι προ­φα­νές ότι ο Πρό­ε­δρος και οι στε­νοί του συ­νερ­γά­τες  θε­ω­ρούν βα­ρί­δια όσους και όσες συ­ντρό­φους/ισσες πά­λε­ψαν μέχρι σή­με­ρα για την εκ­πλή­ρω­ση ιδα­νι­κών σε ένα μί­νι­μουμ αξια­κό πλαί­σιο, που συ­νί­στα­ται στην αντι­λι­τό­τη­τα και δεν μας αφή­νουν κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο παρά να απο­χω­ρή­σου­με  από την Ο.Μ. του Συ­ρι­ζα Δι­κη­γό­ρων Πει­ραιά, καθώς και από τις θέ­σεις του Συ­ντο­νι­στι­κού της, που κά­ποιοι από εμάς κα­τέ­χου­με.

Δη­λώ­νου­με ότι θα πα­ρα­μεί­νου­με ενερ­γοί στη ρι­ζο­σπα­στι­κή αρι­στε­ρά και στα κι­νή­μα­τα

Για ένα ΟΧΙ μέχρι τέ­λους.

Για την ακύ­ρω­ση των Μνη­μο­νί­ων, την υπε­ρά­σπι­ση της εθνι­κής ανε­ξαρ­τη­σί­ας και της λαϊ­κής κυ­ριαρ­χί­ας ακόμα και σε ρήξη με την ευ­ρω­ζώ­νη και την ΕΕ, εάν αυτό απαι­τη­θεί.

Για την υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, για να ανοί­ξει ο δρό­μος για το Σο­σια­λι­σμό του 21ου αι. στη χώρα μας. Για να δεί­ξου­με στους λαούς  και την Αρι­στε­ρά της Ευ­ρώ­πης που τόσο ήλ­πι­σαν στον δικό μας αγώνα, ότι δεν ητ­τη­θή­κα­με. Αλλά συ­νε­χί­ζου­με.

Κα­λού­με όλους τους συ­ντρό­φους που μαζί πο­ρευ­τή­κα­με όλα αυτά τα χρό­νια,  να δη­μιουρ­γή­σου­με νέες μορ­φές με­τω­πι­κών συ­μπρά­ξε­ων και  ενω­τι­κών κι­νη­μα­τι­κών  πρω­το­βου­λιών, ώστε η «μνη­μο­νια­κή με­τάλ­λα­ξη της κυ­βερ­νη­τι­κής αρι­στε­ράς», να απο­τε­λέ­σει πα­ρέν­θε­ση, σε συ­στρα­τευ­ση και ενο­τη­τα για τις πραγ­μα­τι­κες ανά­γκες του λαού.

Ο αγώ­νας συ­νε­χί­ζε­ται... ρα­ντε­βού στον δρόμο και στα κι­νή­μα­τα.

Κων­στα­ντί­να Γουρ­γα­ρέα μέλος ΟΜ, Αντι­πρό­ε­δρος Δι­κη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Πει­ραιώς

Νίκος Δρα­κου­λά­κος μέλος ΟΜ

Ηλίας Ιω­άν­νου μέλος ΟΜ

Γιώρ­γος Καλ­τσάς τ. συ­ντο­νι­στής ΟΜ

Σοφία Κο­φι­νά τ. μέλος συ­ντο­νι­στι­κού ΟΜ

Τίνα Μαύ­ρου μέλος ΟΜ, τ. μέλος ΝΕ Πει­ραιά

Αν­δρέ­ας Πα­τσα­νάς μέλος ΟΜ

Μα­τί­να Πού­λου μέλος ΟΜ

Δή­μη­τρα Ρω­μα­νού τ. μέλος συ­ντο­νι­στι­κού ΟΜ

Διο­νύ­σης Τσε­λέ­ντης μέλος ΟΜ

 

Πειραιάς 10/9/2015

Προς τους Δικηγόρους του Πειραιά

Συνάδελφοι

  • Είμαστε αποφασισμένοι να απευθυνθούμε προς τους πολίτες και τους συναδέλφους μας με εντιμότητα και ειλικρίνεια.
  • Στις εθνικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου του 2015 καλούμαστε να κάνουμε μια καθοριστική επιλογή για το μέλλον της χώρας μας.
  • Διαψεύσεις, κριτικές και αυτοκριτικές, τραυματικοί χωρισμοί, ρεβανσισμός, τιμωρητικές διαθέσεις, αναχωρητισμός αλλά και πείσμονες προσδοκίες και ελπίδες είναι τα ανάμεικτα συναισθήματα που όλες και όλους μας κατακλύζουν.
  • Οι Δικηγόροι, που το επάγγελμα μας έχει θιγεί καίρια, έχοντας αγωνιστικό παρελθόν δεν δικαιούμαστε να παραμείνουμε απογοητευμένοι απαθείς θεατές σε όσα εκβιαστικά επέβαλαν οι σημερινές ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις των «δανειστών» με τους δεδομένους για την χώρα μας δυσμενείς συσχετισμούς δύναμης.

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ:

  • Πρωτίστως από την 1/1/2016 έχουμε να αγωνιστούμε για τον αντιδημοκρατικό νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
  • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην ΡΑΛΛΕΙΟΣ). Σταθερά και αποφασιστικά διεκδικούμε για τα ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ χρηματοδότηση από τα 120.000.000 ΕΥΡΩ που «λιμνάζουν» στο ΤΑΧΔΙΚ.
  • Νοιώθουμε την υποχρέωση να προτείνουμε λύσεις:

-για το επάγγελμα μας που έχει υποβαθμιστεί ώστε να ζούμε, και ιδιαίτερα οι νεότεροι, στα όρια της ανέχειας και κάτω από τα όρια της αξιοπρέπειας.

-για το φορολογικό που μας εξουθενώνει, για το ΦΠΑ που ακριβαίνει την απονομή της Δικαιοσύνης, ΑΛΛΑ γενικότερα ΚΑΙ

-για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

-για το ασφαλιστικό και τους κλάδους υγείας, τους δικούς μας και όλης της κοινωνίας.

-για την κοινωνική αλληλεγγύη,για τα «κόκκινα δάνεια» και τη «πρώτη κατοικία».

-για τη πληγή της διαφθοράς και των σκανδάλων των 40 χρόνων της μεταπολίτευσης που ζήσαμε οι παλαιότεροι χωρίς να ξεχνάμε το άγος της τελευταίας δεκαπενταετίας.

- για το πολυπλόκαμο σύστημα της διαπλοκής και της αδιαφάνειας.

- για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και σύγχρονους δημοκρατικούς θεσμούς στο πολιτικό σύστημα.

- για μια αξιοκρατική Δημόσια Διοίκηση απαλλαγμένη από το τέρας του πελατειακού κράτους που εγκαθίδρυσε το παλαιό πολιτικό σύστημα.

-για μια παραγωγική ανασυγκρότηση με προστασία του περιβάλλοντοςκαι των φυσικών πόρων που θα θέτει τέρμα σε μια στρεβλή και χωρίς βάσεις μεταπρατική ανάπτυξη.

-για να μειωθεί η ανεργία των νέων που αγγίζει το 50% ώστε να τεθεί τέρμα στη μετανάστευση των νέων επιστημόνων.

- Και όλα αυτά μέσα σε μία Ευρώπη βυθισμένη στη δίνη των νεοφιλελεύθερων επιλογών που την απομακρύνουν από το πολιτικό, και αξιακό φορτίο που κουβαλάει.

Για όσα περιγράψαμε και τόσα άλλα καλούμαστε να καθορίσουμε τη στάση μας στις επερχόμενες εκλογές.

Στο πρόσφατο Δημοψήφισμα είχαμε ένα τρανό παράδειγμα απόφασης ψήφου της πλειοψηφίας των πολιτών.

Σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας εκβιασμών, απειλών, με κλειστές Τράπεζες και έχοντας απέναντι ένα ολόκληρο μιντιακό σύστημα, (ελληνικό και ξένο), η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (62%) έστειλε ένα περήφανο μήνυμα.

Κρατώντας την παρακαταθήκη του μηνύματος αλλά και της αγωνιστικής ιστορίας του κλάδου των Δικηγόρων είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε προς το μέλλον για μια διαφορετική Ελλάδα από εκείνη που ζήσαμε αλλά και την Ελλάδα που θέλουν να μας επιβάλουν.

Συνάδελφοι

Σας ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να ψηφίσετε τον ΣΥΡΙΖΑ, που παρά τα λάθη και τις υποχωρήσεις του στο επτάμηνο της διακυβέρνησης, είναι η μόνη πολιτική δύναμη,

-που στα πλαίσια της σημερινής πραγματικότητας, όπως ξετυλίγεται, έχει την δυνατότητα να στηρίξει αποτελεσματικά τα παραπάνω προτάγματα.

- που αφήνει ένα παράθυρο στην ελπίδα για μια άλλη Ευρώπη της Δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Μια Ευρώπη που δεν θα την χαρίσουμε στις νεοσυντηρητικές και ακροδεξιές δυνάμεις.

Ο εξαντλημένος κοινωνικός ιστός δεν έχει περιθώρια για πολιτικές δυνάμεις που Κυβέρνησαν 40 χρόνια ή για δογματικές-παρωχημένες λογικές που ενισχύουν μικροπολιτικούς τακτικισμούς ή συνωμοσιολογίες ή παραπέμπουν σε ιδανικές κοινωνίες του απώτερου μέλλοντος.

Η απογοήτευση και οι απώλειες του 3ου Μνημονίου εξ αιτίας των εκβιασμών είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ.

Ο Αγώνας είναι διαρκής και θα γίνει πιο οργανωμένος μαθαίνοντας από τα λάθη μας.

Η Ελπίδα είναι παντοτινή.

ΟΜ   ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top